Op uw Mac is standaard het programma OpenSSL geïnstalleerd. Dit programma heeft u nodig om uw CSR aan te vragen. Heeft u onvoldoende kennis van uw systeem raden wij u aan uw systeembeheerder om hulp te vragen.

CSR Aanmaken:

Het aanmaken van uw CSR wordt gedaan in de Terminal.
1. Start de Terminal op: druk op cmd + spatie om de zoek functie te openen.  Zoek op “Terminal’ en druk op Enter. De terminal wordt nu geopend.

CSR aanvragen Mac

 

2. Om uw CSR straks op te slaan moet u een nieuwe map aanmaken. Dat dat u in de terminal. Voer de volgende commando’s uit om deze map aan te maken, en hier vervolgens naartoe te navigeren:

mkdir Certificaten <enter>
cd Certificaten <enter>

U ziet nu het volgende scherm:

 

3. In de map die u in bovenstaande stap heeft aangemaakt, gaat u nu de CSR aanmaken. Dit CSR slaat een aantal gegevens op. Deze dient u eerst aan te passen. Het commando is als volgt:

openssl req -nodes -newkey rsa:2048 -keyout private.key -out CSR.csr -subj “/CN=domeinnaam”

Belangrijk: U moet de tekst “domeinnaam” vervangen voor uw eigen domeinnaam:
Vul hier uw domeinnaam in (zonder http://www). Heeft u geen eigen domeinnaam? Gebruik dan het volgende: Vul het volgende domein in met uw eigen KvK-nummer: kvk<kvknummer>.sbrdomein.nl (Voorbeeld: kvk12345678.sbrdomein.nl)

 

4. Indien alles correct is ingevuld, krijgt u nu de volgende response te zien:

5. Uw CSR is aangemaakt. Om deze te kunnen vinden, kunt uw deze commando’s uitvoeren:
cd <enter>
open Certificaten/ <enter>

De map waar de CSR en Private Key opgeslagen zijn opent nu. Bewaar deze goed.


6. Om uw CSR te openen gebruikt u het volgende commando in uw terminal:
open -t Certificaten/CSR.csr

U ziet een tekstblok dat er ongeveer zo uitziet:

—–BEGIN CERTIFICATE REQUEST—–
MIIC2zCCAcMCAQAwgZUxITAfBgNVBAUTGDAwMDAMDAzMTIzNDU2NzgwMDAwYz1O
TDWMBQGA1UECBMNTmvcmQtQnJhYmFudDEVBMGA1UEBxMMQWFybGUtcml4GVs
MQwEgYDVQQKEwtza2lsbHNvdXJjZTSMBAGA1UECxMJbWFya2V0aW5nMRcwFQYD
VQDEw5za2lsbHNvdXJjZS5ubDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgEPADCCAQoC
gCWZj2C9OjcBT3MFKBtPJtyyVs2uor8IGBoYixw9s3psqjhOsotSzvyUXfc2bgZm
Ji3Or1n46YrbkqBtx8tK6CJumBzWwHlHYuDcj9e61jNrMsRLwuN2Lv/kSshmcK9e
lax/bui3X53udhpwT7km
—–END CERTIFICATE REQUEST—–

7. De tekst die u te zien krijgt dient u te plakken in uw aanvraag bij Stap 3.